ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (8)

 การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (8)

ขอนำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร
 
ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการแบบสำเร็จรูปคืออะไร ซึ่งเป็นบทความของ คุณอนิรุทธ์ พิริยศักดิ์มนตรี (ทนายความ) จาก www.fpmconsultant.com ได้อ่านแล้วเห็นว่าต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่กำลังนำเสนออยู่ จึงขอนำเผยแพร่ต่อ ดังนี้ ครับ
เรื่องที่ 1262 ทนายสอนน้อง ...?
ผลดีของการมีแผนฟื้นฟูกิจการ (ซึ่งก็คือแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้) ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มีอยู่ด้วยกันหลายประการ ได้แก่ อะไรบ้าง ในวันนี้ เราก็จะมาดูกันต่อนะครับ
ผลดีของการมีแผนฟื้นฟูกิจการ หรือแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้แก่
(ก) ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้รู้แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการฟื้นฟูกิจการเป็นการล่วงหน้า และสามารถที่จะกำหนดนโยบายภายในของตนได้ว่าจะให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือไม่ หรือจะมีข้อที่จะขอแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่งดีกว่าการที่รับทราบแผนในภายหลัง ซึ่งจะมีเวลาพิจารณาน้อยเนื่องจากถูกบีบด้วยระยะเวลาตามกฎหมาย และทุกฝ่ายสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าแผนจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้หรือไม่ หากแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้รับความเห็นชอบ ก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าเมื่อแปรแผนดังกล่าวเป็นแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ก็น่าที่จะได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากผู้ที่ให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
(ข) สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นการฟื้นฟูกิจการได้ โดยผู้ทำแผนที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลสามารถยื่นแผนได้เกือบจะทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาทำแผนอีก 3-5 เดือน
(ค) สามารถลดหรือบรรเทาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ในชั้นการฟื้นฟูกิจการในศาล ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเองและระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เช่น ขัดแย้งกันในเรื่องควรฟื้นฟูกิจการหรือไม่ ขัดแย้งในเรื่องตัวผู้ทำแผนว่าใครสมควรเป็นผู้ทำแผน ขัดแย้งในเรื่องแผนว่าจะไปในแนวทางใด มีการลดยอดหนี้มากน้อยเพียงใด มีการแปลงหนี้เป็นทุนหรือไม่เพียงใด เป็นต้น การที่ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้เป็นการล่วงหน้า จะสามารถลดหรือบรรเทาข้อขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นได้เกือบทั้งหมด ทำให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
ในขณะนี้ เจ้าหนี้และลูกหนี้จำนวนมากคงยังไม่ทราบว่ากระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่มีสถาบันการเงินหลายรายเป็นเจ้าหนี้จะจบลงด้วยการฟื้นฟูกิจการเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่ว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เพราะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกราย รวมทั้งเจ้าหนี้ผู้ที่มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม เจรจา และตกลงด้วยในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ก็ต่อเมื่อแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้กลายมาเป็นแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาล ส่วนในกรณีที่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่สำเร็จ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในศาลก็ดูจะเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่สำหรับเจ้าหนี้นอกเหนือไปจากการฟ้องคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การแปรเปลี่ยนแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นแผนฟื้นฟูกิจการสามารถทำได้ง่ายขึ้น แผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ทำไว้ในชั้นการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จึงควรมีเนื้อหาและสาระที่สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูกิจการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กล่าวคือ ต้องมีความตกลงในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยไม่ว่าจะระบุไว้ในแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่ก็ตาม
(1) หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ
(ก) ขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการ
(ข) การชำระหนี้ การยืดกำหนดเวลาชำระหนี้ การลดจำนวนหนี้ลง และการจัดกลุ่มเจ้าหนี้
(ค) การลดทุนและเพิ่มทุน
(ง) การก่อหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและเงื่อนไขแห่งหนี้สินและเงินทุนดังกล่าว
(จ) การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้
(ฉ) เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อื่นใด
(2) การไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่มีเจ้าหนี้มีประกันและความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
(3) แนวทางแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน
(4) วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้
(5) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้
ต้องขอขอบคุณ "คุณอนิรุทธ์ พิริยศักดิ์มนตรี" เป็นอย่างยิ่ง สำหรับบทความดีๆ ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มา ณ โอกาสนี้
พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร

การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (10)
การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (9)
การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (7)
การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (6)
การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (5)
การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (4)
การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (3)
การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร (2)