ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งสอบผ่าน 5 รายวิชา หรือ 6 รายวิชา หรือ 7 รายวิชาจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้ยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้สอบบัญชีฯ 
    โดยใช้ แบบ ก.บช.1 (ใช้แทนเบบฟอร์มของสภาฯ ชั่วคราว)
2. สภาวิชาชีพบัญชี พิจารณารับขึ้นทะเบียน 
3. สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีประสงค์ที่จะ
    ให้จัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 50 บาท 
4. สภาวิชาชีพบัญชี ส่งหนังสือแจ้งให้มารับใบอนุญาต (กรณีแสดงความจำนง ที่จะมารับด้วยตนเอง) 
5. สภาวิชาชีพบัญชีจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ (กรณีแสดงความจำนงแจ้งจัดส่งใบอนุญาต)

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ

1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป 
2. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน 
3. บัตรประจำตัวสอบ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน

แบบฟอร์มงานทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. คำขอทั่วไป (ผส.7) 
2. แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8)
3. หนังสือรับรองการแสดงตัวของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.9)
4. แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) 
5. คำขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กบ.ช.1)
6. คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กบ.ช.5)
7. กรณีใบอนุญาตขาดต่ออายุ(กบ.ช.8.1)
8. คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ดาวน์โหลด) 
การตรวจสอบบัญชี-Audit

คำแนะนำในการขอและรับคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์