ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ

 บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115555017811 -สาขาบางนา,สมุทรปราการ

 ที่อยู่ :  เลขที่ 59/294 ซ.อ๊อกฟอร์ด 2 ถนนศรีนครินทร์ บ้านกลางเมือง British town หมู่ 16 ตำบล : บางแก้ว

อำเภอ : บางพลี จังหวัด :สมุทรปราการ      รหัสไปรษณีย์ : 10540

มือถือ :  080-553-7088 /080-5537077 โทร :02-349-4341 /02-758-8994 แฟกซ์ : 021020819    

อีเมล :sale@smlaudit.com, smlaudit@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.smlaudit.com __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ หยุดกิจการชั่วคราว อื่นๆ

หลักฐานที่ต้องนำมา   DownLoad  pp30-chang.pdf

1. แบบ ภ พ 09 จำนวน 5 ฉบับ

2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับไม่เกิน 6เดือน

3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา passport  พร้อม work permitted      ทุกหน้า ของผู้ลงนามตามหนังสือรับรอง

4. สำเนาแบบ ก.พ. 01 และ ภ.พ.09 ที่เคยจดทะเบียนไว้เดิมทุกฉบับ

5. กรณีในการเปลี่ยนแปลงชื่อฯ หรือสถานที่ประกอบการ ให้นำใบทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่ม ภ.พ. 20 ฉบับจริงของสำนักงานใหญ่และสาขามาคืน

6. กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ตามประกาศของส่วนราชการ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงพร้อมสำเนาหนังสือของส่วนราชการ(ถ้ามี)

7. กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการให้ใช้เอกสารตามข้อ 1,2,3,4 และสำเนา ภ.พ. 20

8. กรณีหยุดกิจการชั่วคราว ให้แนบหนังสือชี้แจงสาเหตุของการหยุดกิจการ และระบุระยะเวลาที่ขอหยุด

9. กรณีที่มิได้มาดำเนินงานเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ติดแสตมป์อากร 10 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหากไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2000-บาท

การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 30 วันจะต้องแจ้งภายใน 15 วันนับจากวันที่หยุดกิจการชั่วคราว พร้อมระบุเวลาที่หยุดด้วย

เอกสารทุกฉบับต้องนำฉบับจริงมาแสดงทุกครั้ง

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาบางพลี โทร 02-31612212
ทำบัญชี-Accounting

บริการรับทำบัญชี article
Accounting Services- Deadline article
จัดทำเงินเดือน Payroll Outsource article
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)
Half year tax Por Ngor Dor 51 (PND 51)
นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชี
การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี
ผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547