ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19 ) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
 คำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) ฉบับสมบูรณ์
 Booklet คำชี้แจงข้อบังคับฯ ฉบับที่ 19 สำหรับผู้สอบบัญชี
 Booklet คำชี้แจงข้อบังคับฯ ฉบับที่ 19 สำหรับผู้ทำบัญชี

 ที่มาของข้อมูล: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการควบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557