ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี

 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2012)  
  ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก- การประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
  บทนำสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  
  แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ  
  ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี  
  ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี  
  ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ  
  ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  
  ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้อกำหนดด้านประสบการณ์การทำงานจริง  
  ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ  
  ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ  
  ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  
 ที่มาของข้อมูล: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการควบคุณภาพ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557