ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


ONE YEAR VISA
  • ONE YEAR VISA

เอกสารประกอบการ ยื่นคำร้อง ขออยู่ต่อในกรณี
เพื่อการธุรกิจปีแรกและปีถัดไป
อุปการะภรรยาไทย หรือสามีเป็นคนไทย
เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ
เป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือดูงาน หรือฝึกงาน
ศึกษาในสถานศึกษา
เพื่อดูแลบุตรศึกษาในสถานศึกษา
มาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
เพื่อปฎิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิ และองค์การกุศลสาธารณะ
เผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอน ในสถาบันค้นคว้าหรือสถานบันการศึกษาในราชอาณาจักร
ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
เจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และ สำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ
เพื่อปฏิบัติงานช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานนิติบุคคลต่างประเทศ(ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ)
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
รับอุปการะจากสามีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ฯ (ภรรยาคนต่างด้าว)
เพื่อให้อุปการะแก่บุตรคนสัญชาติไทย (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)
เพื่อรับอุปการะจากบุตร (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)
เพื่อขอรับการอุปการะจากบิดา มารดา (บุตรคนต่างด้าว)
ประเภทนักท่องเที่ยว
เนื่องจากเหตุจำเป็นอื่นๆ (ไม่จำกัดประเภทตรวจลงตรา)
หลักเกณฑ์การขออยู่ในราชอาณาจักรไทย
การยื่นคำร้องขออยู่ต่อ (รายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง)
ยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์ การขออยู่ในราชอาณาจักรไทย (ขอวีซ่า) ประเภทบริษัททั่วไป (แบบย่อ)
(รายละเอียดการยื่นคำร้องขออยู่ของคนต่างชาติ ประเภทต่างๆ แบบเต็มคลิกที่นี่)
คนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน
คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และมีเงินเดือนตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
บริษัทต้องมีความมั่นคงทางธุรกิจ และต้องมีการประกอบการจริงและต่อเนื่อง
บริษัทต้องมีอัตราส่วน จำนวนคนต่างด้าว กับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 คน
หลักเกณฑ์ การขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภท การตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B) - หรือ เปลี่ยนวีซ่า
(รายละเอียดการยื่นคำร้องขออยู่ของคนต่างชาติ ประเภทต่างๆ แบบเต็มคลิกที่นี่)
คนต่างด้าวต้องมีอายุวีซ่าเหลืออย่างน้อย 21 วัน
คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว หรือคนผ่านเข้าเมือง
บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
บริษัทต้องมียอดรวมผู้เป็นเจ้าของไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
บริษัทต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเงินที่จะจ่ายให้คนต่างด้าว
บริษัทต้องมีอัตราส่วน จำนวนคนต่างด้าว กับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 คน
การยื่นคำร้องขออยู่ของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ
กรณีทั่วไป
แบบคำร้อง (ตม. 7)
หนังสือเดินทาง
สำเนาหนังสือเดินทาง
หน้าที่มีชื่อ - ชื่อสกุล - รูปถ่าย
หน้าที่มีวันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุ
หน้าที่มีตรา VISA และตราประทับขาเข้า
บัตร ตม. 6
รูปถ่าย 4 x 6 ซม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ 1,900.- บาท
กรณีมีเหตุจำเป็นในขออยู่ต่อ
ต้องประมวลเรื่องเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาสั่งการ เจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผล ในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 14 วัน
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง เช่นเดียวกับกรณีทั่วไปในข้อ 1.1 – 1.5
เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบผลความจำเป็นตามแต่กรณี
กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนด
บุคคลต่างด้าว ต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อชำระค่าเปรียบเทียบปรับ กรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต ในอัตราวันละ 500.- บาท
นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบปรับ พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี ไปยื่นคำร้องที่ช่องรับคำร้อง หมายเลข 5 ( บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน
WorkPermit

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
สรุปเอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
สรุปเอกสารประกอบการ ยื่นคำร้อง ขออยู่ต่อในกรณี
สรุปคำขอรับใบอนุญาตทำงาน
การขอใบอนุญาตทำงาน ประเภทบริษัททั่วไป
รายละเอียดและราคา