กรณีหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา

“กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา”

        ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91) กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนและการยกเว้นเงินได้ฯ พบข้อผิดพลาด การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ดังนี้

 
 
 

1. หักลดหย่อนบิดามารดาซ้ำ

เนื่องจากบุตรหลายคนร่วมกันอุปการะเลี้ยงดู บิดามารดา ซึ่งกฎหมายให้สิทธิหักลดหย่อนแก่บุตรเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยใช้ แบบ ล.ย.03

ตัวอย่างเช่น   บุตร 3 คน (ก. ข. และ ค. ) อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ปีภาษี 2552
ก. ใช้สิทธิหักลดหย่อนทั้งบิดาและมารดา ส่วน ข. และ ค. จะไม่สามารถใช้สิทธิได้
หรือ
ข. ใช้สิทธิหักลดหย่อนบิดา และ ค. ใช้สิทธิหักลดหย่อน มารดา ส่วน ก. จะไม่สามารถใช้สิทธิได้
หมายเหตุ บุตรแต่ละคนควรตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ใช้สิทธิ หากตกลงกันไม่ได้ บุตรผู้มีเงินได้ทุกคนไม่มีสิทธิหักลดหย่อน

 

2. บิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น บิดามารดา เกิดปี พ.ศ. 2493 ปีภาษี 2552 บิดามารดา มีอายุ 59 ปี ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

ตัวอย่างเช่น
บิดามารดา เกิดปี พ.ศ. 2492 ปีภาษี 2552 บิดามารดา มีอายุ 60 ปี สามารถนำมาหักลดหย่อน

 

3. บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี ที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท ขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น ถ้าบิดามารดามีเงินได้พึงประเมินคนละ 30,001 บาท ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้
ถ้าบิดามารดามีเงินได้พึงประเมินคนละ 30,000 บาท สามารถนำมาหักลด

 


        ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์
http://www.rd.go.th > อ้างอิง > ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร > เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 136