ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletกิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


คำถาม

1. ทำไมราคาค่าบริการของแต่ละสำนักงานถึงแตกต่างกันมาก ควรจะไปใช้บริการจากสำนักงานที่คิดค่าบริการถูกกว่าหรือไม่

ตอบ การจัดทำบัญชี เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก และต้องใช้ความเอาใจใส่สูง เพราะหากเกิดความผิดพลาดแล้ว อาจมีผลต่อการเสียภาษี

 หรือความถูกต้องของงบการเงินที่นำเสนอออกมา บางครั้งการเลือกสำนักงานบัญชี อาจต้องพิจารณาถึงความสามารถของสำนักงานและการ

ให้บริการของสำนักงานมากกว่าการพิจารณาแต่ราคาเพียงอย่างเดียว

2. บริษัท สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอลอดิท จำกัด ให้บริการอะไรบ้าง และครอบคลุมการจัดทำบัญชีทั้งหมดหรือไม่

ตอบ  สำนักงานของเรา ให้บริการตั้งแต่การจัดทำบัญชี ปิดบัญชี ตลอดจนถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน เช่น ภงด.1/3/53 ภพ.30 

รวมไปถึงการยื่นแบบประกันสังคม นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีซึ่งอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของสำนักงานฯ

ที่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานฯจะเดินเรื่องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. การรับ ส่ง เอกสาร จะทำอย่างไร สำนักงานจะวางแผนการรับส่งเอกสารอย่างไร

ตอบ การรับ ส่งเอกสาร ระหว่างสำนักงานฯ และลูกค้า จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยสำนักงานจะมีพนักงานรับส่งเอกสาร

ที่รับผิดชอบเส้นทางของลูกค้าอยู่แล้ว และจะมีการกำหนดรอบการรับเอกสาร จัดทำบัญชี แจ้งยอดภาษี และรับค่าภาษีและค่าบริการ ตั้งแต่เริ่มแรก

4. เชื่อมั่นได้อย่างไร ว่างบการเงินที่ออกจากสำนักงานบัญชี จะมีความถูกต้อง

ตอบ  บริษัท สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอลอดิท จำกัด มีการจัดระบบการจัดทำบัญชีเป็นทีม และมีหัวหน้าซึ่งมีความชำนาญงานเป็นพิเศษคอยตรวจสอบ

และติดตามการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต คอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน

อีกทางหนึ่งด้วย

5.อยากตรวจสอบเลขประจำตัวผุ้เสียภาษีอากรว่าถุกต้องหรือไม่ตรวจสอบอย่างไร

ตอบ  ถ้าเป็นกิจการของเราเอง  ก็ให้ทำหนังสือขอคัดบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่ค่ะ  แต่ถ้าเป็นกิจการของผู้อื่น ก็ยากที่จะขอตรวจสอบ

ค่ะ  ปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีการตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เนต  เหมือนกับการตรวจสอบในเรื่องของใบกำกับภาษีค่ะ