ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


จองชื่อนิติบุคคล-จดทะเบียนบริษัท-ห้างหุ้นส่วน-ร้านค้า article

             การติดต่อกับทางราชการ มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้านจดทะเบียน เฉพาะลูกค้ากรุงเทพและสมุทรปราการเท่านั้น สามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว

SML Audit.com บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนฯ 

  1. จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนห้างร้านต่างๆ
  2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน ฯลฯ
  3. จดทะเบียนเลิก ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือเลิกบริษัท และชำระบัญชี 
  4. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ของคณะบุคคล, หรือนิติบุคคล 
  5. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  6. แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  7. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ สนง.ประกันสังคม

 

  เฉพาะลูกค้ากรุงเทพและสมุทรปราการเท่านั้น

 ค่าธรรมเนียมจดบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

 

           1. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ

       ตั้งบริษัท 5,000

       ค่าบริคณห์สนธิ 500

       ใบสำคัญบริษัท 100

       ค่าอากร 500

       ค่าคัดสำเนาเอกสาร 750 รวมเป็นเงิน 6,850 บาท

 

2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

 

ค่าใช้จ่ายในการวิ่งงาน

วิ่งไปรับเอกสารเบื้องต้น 150

วิ่งส่งเอกสารให้ท่านเซนต์  150

วิ่งไปรับเอกสารที่เซนต์แล้ว 150

วิ่งไปยื่นกระทรวงพาณิชย์ (รวมค่ารอ) 500

วิ่งไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 150

 

วิ่งไปคืนเอกสารต่างๆให้แก่ท่าน 150 รวมเป็นเงิน 1,250 บาท

 

ค่าเซนต์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (รับรองลายเซนต์ของท่าน) 2000

 

ค่าจัดทำเอกสารเพื่อยื่นกระทรวงพาณิชย์และสรรพากร 1000

ค่าบริการของเรา (กำไรของบริษัท)                         1900   รวมเป็นเงิน 6,150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯจดทะเบียนทุน 1 ล้าน                                                      13,000 บาท

 

กรณีจด VAT คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.- บาท 3,000 

รวมทั้งหมด                             16,000 

 

 ขั้นตอนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 

 

1. จองชื่อ 
2.
จัดตั้งห้างฯ 
3.
ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรห้างฯ 
4.
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หลักฐานและรายละเอียดประกอบการการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 

1.
ชื่อห้างฯ 
2.
เงินทุนจดทะเบียนและผู้เป็นหุ้นส่วนถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน 
3.
สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานห้างฯ 3 ฉบับ 
4.
วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ 
5.
หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นใคร 
6.
ตราสำคัญของห้างฯ 
7.
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า - หลัง) ของผู้เริ่มก่อการทุกคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นห้นส่วนผู้จัดการจะต้องใช้ 4 ชุด 
8.
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน- บัตรประชาชนฉบับจริงของหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้ง 


ค่าบริการของเราในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ค่าบริการในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ 6,500.- บาท (รวมค่าธรรมเนียมอีกประมาณ 1,000.- บาท) 

กรุณาโอนเงินมัดจำ เข้าบัญชี บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด  SML Audit Co., Ltd. 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนศรีนครินทร์ 352-244-5257

 

  ค่าบริการของเราในการจดจัดตั้งร้านค้า

 

 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) +ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมบริการทำบัญชีฟรี 1 เดือน ค่าบริการคือ 4,000 บาท

 

พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร

 

 


ต้องการจดทะเบียน : บริษัท 13,000- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 6,500.- บาท
ร้านค้า 4,000.- บาท
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000.- บาท
จองชื่อบริษัท1 :
English name1 :
จองชื่อบริษัท2 :
English name2 :
จองชื่อบริษัท3 :
English name3 :
ชื่อ-นามสกุล :
Email: :
โทรศัพท์ :
หมายเลขบัตรประชาชน :  *
ออกให้ที่ : :  *
เมื่อวันที่ : :  *
อาชีพ : :
อยู่บ้านเลขที่ : :
ถนน: :
ตำบล/แขวง : :
อำเภอ/เขต : :
จังหวัด : :
รหัสไปรษณีย์ :
วันที่ :
Line ID: :  *จดทะเบียน-Register

Starting A Business in Thailand. article
Representative office of a foreign corporation article
การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
รหัสประเภทธุรกิจ
Import Export License
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร
จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร