ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


ข่าวสำคัญเร่งด่วน ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี

             สวัสดี ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน ขณะนี้ เดือนมีนาคม 2553 แล้ว คณะกรรมการด้านการทำบัญชีมีข่าวด่วนที่ต้องการแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์ จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำมาตรฐานการบัญชีของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีกำลังเร่งจัดทำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard; IFRS) ฉบับเข้าเล่มปี 2009 (Bound Volume 2009) คือ ฉบับที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก้ไขสิ้นสุดในปี 2008โดยมาตรฐานการบัญชี (Thai Accounting Standards; TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards; TFRS) เหล่านี้ ต้องถือปฏิบัติกับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ มกราคม 2554 และบางฉบับที่เนื้อหาและวิธีปฏิบัติยากจะเลื่อนไปปี 2556

            การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีครั้งนี้เป็นกระแสคลื่นระลอกใหญ่ กิจการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาเตรียมทั้งคน เงิน และเวลา โดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเท่านั้น แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการด้านการทำบัญชีรู้สึกว่า แม้สภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งข่าวสารนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่า นักบัญชี CFO หรือ CEO บริษัทต่าง ๆ ไม่ได้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่กิจการหลายแห่งยังไม่รับทราบข่าวสำคัญนี้หรือได้ทราบแล้วแต่ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไว้น้อยเกินไป เพราะแม้สภาวิชาชีพบัญชีจะเคยจัดประชุมชี้แจงแล้ว แต่ด้วยเวลาการประชุมที่จำกัด การชี้แจงให้ครอบคลุมประเด็นรายละเอียดที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการจึงไม่สามารถทำได้ 

           นอกจากนี้ หลายกิจการอาจคาดว่าผู้สอบบัญชีของท่านเป็นนายแพทย์ที่จะรักษา โรคบัญชี” ได้ทุกอาการ ขณะที่นายแพทย์เหล่านั้นต่างมีความชำนาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ มีข้อมูลประกอบต่างกันจึงอาจไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกอาการเหมือนเคย เมื่อมองกลับมาในกิจการ ผู้บริหารของท่านอาจเล็งเห็นความสามารถของท่านที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางบัญชีได้เสมอ คณะกรรมการด้านการทำบัญชีขออนุญาตให้ความเห็นว่า ครั้งนี้ท่านต้องรวมใจเป็นหนึ่งและต้องชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมทำงานกันให้ดี อย่า Underestimate มิฉะนั้นท่านอาจเผชิญ Mission Impossible ได้

ก่อนจบข่าวฉบับนี้ คณะกรรมการด้านการทำบัญชีขอเสนอแนวทางการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ สรุปได้ดังนี้

ฉบับที่

มาตรฐานการบัญชี

บริษัทมหาชน

บริษัทที่ไม่ใช่มหาชน

1

การนำเสนองบการเงิน

       X

           X

2

สินค้าคงเหลือ

       X

           X

7

งบกระแสเงินสด

       X

 

8

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

       X

           X

10

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

       X

           X

11

สัญญาก่อสร้าง

       X

           X

16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

       X

           X

17

สัญญาเช่า

       X

           X

18

รายได้

       X

           X

19

ผลประโยชน์ของพนักงาน

       X

 

23

ต้นทุนการกู้ยืม

       X

           X

24

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

       X

 

26

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ

       X

 

27

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

       X

 

28

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

       X

 

29

การรายงานในภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อรุนแรง

       X

           X

31

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

       X

 

33

กำไรต่อหุ้น

       X

           X

34

งบการเงินระหว่างกาล

       X

           X

36

การด้อยค่าของสินทรัพย์

       X

 

37

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

       X

           X

38

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

       X

           X

40

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

       X

           X

ฉบับที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัทมหาชน

บริษัทที่ไม่ใช่มหาชน

2

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

       X

 

3

การรวมธุรกิจ

       X

          X

5

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

       X

          X

6

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

       X

          X

 

            ในฉบับหน้า คณะกรรมการด้านการทำบัญชีจะเล่าถึงกระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหล่านี้เพื่อให้กิจการเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างนี้ ขอให้ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมไว้ แล้วพบกันใหม่ทุก สัปดาห์

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภงด 2 และ ภงด 2 ก กรมสรรพากรไม่ให้เขียนแบบยื่นแล้ว ต้องยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
“สรรพากร” ยันซื้อทองไม่ต้องจ่ายแวต เพราะมีการซื้อขายกันตลอดเวลาไม่เหมือนสินค้าอื่น
ทองคำกับ VAT
อบรมcpd-100บาท
108คำถามยื่นงบการเงินออนไลน์
คู่มือการเป็นนิติบุคคล "สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558
ทำความเข้าใจ การนำเสนองบประมาณการเงิน ในเชิงปฏิบัติ article
การอบรม article
เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม) article
ข่าวมาตรฐานการบัญชี article
ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ article
ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552 article
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ครั้งที่ 2” article
หลักสูตรใหม่ FCTA/CAT คุณวุฒิด้านการบัญชีมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 article