ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


ทำบัญชี-ยื่นภาษี

จดบริษัทห้างร้าน

ทำบัญชี-Accounting

สอบบัญชีภาษี

ยื่นภาษี-ตรวจสอบภาษี

วางระบบโปรแกรมบัญชี 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

วันที่ประกาศ   
ราชกิจจานุเบกษา

 

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

15 ตุลาคม 2557

TAS1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 

26 ธันวาคม 2557

TAS2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

16 มกราคม 2558

TAS7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด  

16 มกราคม 2558

TAS8

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณ การทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด


26 ธันวาคม 2557

TAS10

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 

26 ธันวาคม 2557

TAS11

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง  

26 ธันวาคม 2557

TAS12

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ 


16 มกราคม 2558

TAS16

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

16 มกราคม 2558

TAS17

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า  

16 มกราคม 2558

TAS18

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้  

16 มกราคม 2558

TAS19

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

26 ธันวาคม 2557

TAS20

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

16 มกราคม 2558

TAS21

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

16 มกราคม 2558

TAS23

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม  

26 ธันวาคม 2557

TAS24

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

16 มกราคม 2558

TAS26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน  

26 ธันวาคม 2557

TAS27

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

24 ธันวาคม 2557

TAS28

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

24 ธันวาคม 2557

TAS29

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  
 

26 ธันวาคม 2557

TAS33

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

16 มกราคม 2558

TAS34

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล
 

26 ธันวาคม 2557

TAS36

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

16 มกราคม 2558

TAS37

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

26 ธันวาคม 2557

TAS38

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16 มกราคม 2558

TAS40

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

16 มกราคม 2558

TFRS2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   

16 มกราคม 2558

TFRS3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง การรวมธุรกิจ

16 มกราคม 2558

TFRS4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง สัญญาประกันภัย
  

26 ธันวาคม 2557

TFRS5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
  

16 มกราคม 255

TFRS6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

26 ธันวาคม 2557

TFRS8

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

26 ธันวาคม 2557

TFRS10

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

 24 ธันวาคม 2557

TFRS11

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

 24 ธันวาคม 2557

TFRS12

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

24 ธันวาคม 2557

TFRS13

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

16 มกราคม 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TSIC10

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉาพะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

26 ธันวาคม 2557

TSIC15

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

26 ธันวาคม 2557

TSIC25

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

26 ธันวาคม 2557

TSIC27

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

26 ธันวาคม 2557

TSIC29

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

26 ธันวาคม 2557

TSIC31

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

26 ธันวาคม 2557

TSIC32

การตีความหมายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซด์

26 ธันวาคม 2557

TFRIC1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

16 มกราคม 2558

TFRIC4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

16 มกราคม 2558

TFRIC5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

16 มกราคม 2558

TFRIC7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

16 มกราคม 2558

TFRIC10

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

16 มกราคม 2558

TFRIC12

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ  

16 มกราคม 2558

TFRIC13

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  

16 มกราคม 2558

TFRIC14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน   

26 ธันวาคม 2557

TFRIC15

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

26 ธันวาคม 2557

TFRIC17

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ   

16 มกราคม 2558

TFRIC18

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
 

26 ธันวาคม 2557

TFRIC20

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน   

16 มกราคม 2558

 

 

ปรับปรุง 2558

          ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (Bound Volume 2015 Consolidated without early application) โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

   กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TAS1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน   4 กันยายน 2558
 TAS2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 4 กันยายน 2558
 TAS7  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด 4 กันยายน 2558
 TAS8  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี 
 การเปลี่ยนแปลงประมาณ การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 
4 กันยายน 2558
 TAS10  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลัง  รอบ  ระยะเวลารายงาน  อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TAS11  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง  4 กันยายน 2558
 TAS12  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ 4 กันยายน 2558
 TAS16

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ  อุปกรณ์ 

4 กันยายน 2558
 TAS17  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า    4 กันยายน 2558
 TAS18  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ 4 กันยายน 2558
 TAS19  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของ  พนักงาน อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TAS20  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงิน  อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 4 กันยายน 2558
 TAS21  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการ  เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ      4 กันยายน 2558
 TAS23  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม  4 กันยายน 2558
 TAS24

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล  เกี่ยวกับ  บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4 กันยายน 2558
 TAS26

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและ
 การรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
 

4 กันยายน 2558
 TAS27

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงิน
 เฉพาะกิจการ

4 กันยายน 2558
 TAS28  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนใน
 บริษัทร่วม และการร่วมค้า
 
 4 กันยายน 2558
 TAS29  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน  สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง     4 กันยายน 2558

 TAS32

 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 (New)
อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดทำ
 TAS33  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำไรต่อหุ้น  4 กันยายน 2558
 TAS34  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงิน
 ระหว่างกาล
 
  
 4 กันยายน 2558
 TAS36  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของ  สินทรัพย์  อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TAS37  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  4 กันยายน 2558
 TAS38  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TAS40  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อ  การ  ลงทุน 4 กันยายน 2558
 TAS41  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TFRS2  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง2558) 
 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   
 อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TFRS3  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง การรวมธุรกิจ
 
4 กันยายน 2558
 TFRS4  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
4 กันยายน 2558
 TFRS5  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
 4 กันยายน 2558
 TFRS6

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)  
 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

4 กันยายน 2558
 TFRS7  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (New)
อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดทำ
 TFRS8  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
4 กันยายน 2558
 TFRS9

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (New)

อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดทำ
 TFRS10  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง งบการเงินรวม
อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TFRS11  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง2558)
 เรื่อง การร่วมการงาน
4 กันยายน 2558
 TFRS12

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง2558) 
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

4 กันยายน 2558
 TFRS13  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 TFRS15  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (New) 
อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา
 การตีความ
 TSIC10  การตึความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล -  กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ  เจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
4 กันยายน 2558
 TSIC15  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง สัญญาเช่า  ดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
4 กันยายน 2558
 TSIC25   การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้-  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 4 กันยายน 2558
 TSIC27  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
4 กันยายน 2558
 TSIC29  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
4 กันยายน 2558
 TSIC31  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง รายได้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
4 กันยายน 2558
 TSIC32  การตีความหมายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง2558)  เรื่อง สินทรัพย์  ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 4 กันยายน 2558
 TFRIC1  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง    การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน  ที่มี  ลักษณะคล้ายคลึงกัน 4 กันยายน 2558
 TFRIC4  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
4 กันยายน 2558
 TFRIC5  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง  สภาพแวดล้อม
4 กันยายน 2558
 TFRIC7  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 4 กันยายน 2558
 TFRIC10  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ 10 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
4 กันยายน 2558
 TFRIC12

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง  ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

4 กันยายน 2558
 TFRIC13  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 4 กันยายน 2558
 TFRIC14

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง  ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ  ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง  2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

4 กันยายน 2558
 TFRIC15  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง  สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  4 กันยายน 2558
 TFRIC16  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดทำ
 TFRIC17  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ    4 กันยายน 2558
 TFRIC18  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 4 กันยายน 2558
 TFRIC19  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดทำ
 TFRIC20

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

4 กันยายน 2558
 TFRIC21  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐการ อยู่ระหว่างประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา