ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


สอบบัญชีภาษี

   ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้ 

1.  ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี  ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้  

รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ 

2.  เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร  การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหา    ข้อผิดพลาดทางการบัญชี  หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม

ผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริต ในบางเรื่องได้  ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร  เพื่อให้ทราบถึง ข้อบกพร่องในการ

ควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ  ซึ่งได้พบในระหว่าง ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

3.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงาน  การสอบบัญชีว่า  งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสำคัญ  ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่  เพียงใดความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ  หากต้องเสนอ   รายงานเป็นอย่าง

อื่น  สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี 

4.  บริการยื่นงบการเงิน  พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการ  เงินตามกำหนด  ได้แก่  สปช.3 , สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

 
มาตรฐานการสอบบัญชี
 
 Roadmap
มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน 36 ฉบับ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315  การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ (ปรับปรุง)  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 การดำเนินงานต่อเนื่อง  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 หนังสือรับรอง  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610  การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ปรับปรุง)  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน  
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ  
 
มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ  
  มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)  
  มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ  
 
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ  
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต  
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต  
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ  
  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420  งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน  
 
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ  
  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน  
  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน  
 
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ  
  แม่บท แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น  
     
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ  
 คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน