ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


สำนักงานบัญชีศรีนคริทร์

สำนักงานบัญชีศรีนครินทร์

รับทำบัญชีสมุทรปราการ

 

ทำบัญชี. ภาษีประกันสังคม ค่าทำบัญชีเริ่มต้น 5000 บาท เอกสารเพิ่ม ความยากเพิ่ม คิดค่าบริการเพิ่ม โทร 0633231709

รับทำบัญชีศรีนคริทร์

บัญชีพิเศษที่จัดทำ

บัญชีประกอบแบบหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53

 

รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (ตามตกลง)

ประกันสังคม สปส.1-10

ภาษีที่ต้องนำส่งประกอบด้วย ภงด. 1: ภาษีเงินเดือน ภงด. 3: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 53: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภพ. 30: ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีที่ต้องนำส่งประกอบด้วย ภงด. 50: ภาษีประจำปี

ภงด. 51: ภาษีครึ่งปี ภงด. 1ก: สรุปเงินได้จาก ภงด.1 ทั้งปี และภาษีอื่นๆ

ถ้ามีการดำเนินการที่จะทำให้เกิดการเสียภาษีนั้นเช่น ภพ.36, ภงด.54 ระยะเวลาการยื่นแบบต่อสรรพากร แบบภาษี ภงด 1/3/53-ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แบบ ภพ.30. ภร.40-ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แบบ ภงด.50- ภายใน 150 วัน หลังจากวันสิ้นรอบบัญชี

การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ หยุดกิจการชั่วคราว อื่นๆ(bank)

1.แบบ ภ พ 09 จำนวน 5 ฉบับ

2.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับไม่เกิน 6เดือน

3.สำเนาบัตรประชาชน พร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา passport พร้อม work permitted ทุกหน้า ของผู้ลงนามตามหนังสือรับรอง

4.สำเนาแบบ ก.พ. 01 และ ภ.พ.09 ที่เคยจดทะเบียนไว้เดิมทุกฉบับ

5.กรณีในการเปลี่ยนแปลงชื่อฯ หรือสถานที่ประกอบการ ให้นำใบทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่ม ภ.พ. 20 ฉบับจริงของสำนักงานใหญ่และสาขามาคืน

6.กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ตามประกาศของส่วนราชการ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงพร้อมสำเนาหนังสือของส่วนราชการ(ถ้ามี)

7.กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการให้ใช้เอกสารตามข้อ 1,2,3,4 และสำเนา ภ.พ. 20

8.กรณีหยุดกิจการชั่วคราว ให้แนบหนังสือชี้แจงสาเหตุของการหยุดกิจการ และระบุระยะเวลาที่ขอหยุด

9.กรณีที่มิได้มาดำเนินงานเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ติดแสตมป์อากร 10 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหากไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2000-บาท การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 30 วันจะต้องแจ้งภายใน 15 วันนับจากวันที่หยุดกิจการชั่วคราว พร้อมระบุเวลาที่หยุดด้วย (heart)เอกสารทุกฉบับต้องนำฉบับจริงมาแสดงทุกครั้ง สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาบางพลี (phone)โทร 02-31612212

 

 กรุณาเตรียมเอกสาร (star)เอกสารที่จะต้องส่งให้แต่ละเดือน A. เอกสารประกอบการรับเงิน 1. ใบสำคัญรับเงิน 2. สำเนาใบนำฝากธนาคาร 3. สำเนาใบกับกำภาษีขาย 4. สำเนาใบเสร็จรับเงิน 5. สำเนาใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ 6. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 7. สำเนาใบเพิ่มหนี้ / ลดหนี้ 8. สำเนาใบสั่งซื้อ 9. สำเนาเช็คที่ได้รับจากลูกค้า 10. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

B. เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 1. ใบสำคัญการจ่ายเงิน 2. สำเนาเช็คที่สั่งจ่าย 3. ใบกับกำภาษีซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงิน 5. สำเนาใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ 6. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 7. สำเนาใบเพิ่มหนี้ / ลดหนี้ 8. สำเนาใบสั่งซื้อ 9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

C. รายละเอียดเงินสดย่อย (ถ้ามี) 1. สำเนาแบบภาษี ภงด.1, 3, 53พร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร (เฉพาะกรณียื่นแบบภาษีเอง)

2. สำเนาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

D. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีที่จัดทำเอง)

E. ใบสรุปจ่ายเงินเดือน การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

F. สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์และกระแสรายวันทุกธนาคาร

G. ใบสำคัญการโอนเงินระหว่างธนาคาร

H. กรณีกิจการมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ -ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ที่จัดส่งมาให้ทางสำนักงานจัดทำรายงานภาษีซื้อจะต้องถ่ายเอกสารใบขนสินค้าและ Invoice และเอกสารประกอบการนำเข้าอื่นๆแนบมาด้วยทุกครั้ง lหลักฐานการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ จะต้องถ่ายเอกสารใบคำขอ ใช้บริการเงินโอนต่างประเทศ Invoice ของสินค้าที่จ่ายชำระหนี้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการทำงานทางด้านบัญชี บันทึกข้อมูล

สำนักงานบัญชีบางนา
สำนักงานบัญชีสมุทรปราการ
สำนักงานบัญชีศรีนคริทร์
สำนักงานบัญชีเทพารักษ์
สำนักงานบัญชีบางพลี

สำนักงานบัญชีบางบ่อ