ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


ทำบัญชี-Accounting

ทำบัญชี-Accountingการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ

 การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ หยุดกิจการชั่วคราว อื่นๆ

หลักฐานที่ต้องนำมา

1.  แบบ ภ พ 09 จำนวน 5 ฉบับ

2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับไม่เกิน 6เดือน

3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา passport  พร้อม work permitted      ทุกหน้า ของผู้ลงนามตามหนังสือรับรอง

4. สำเนาแบบ ก.พ. 01 และ ภ.พ.09 ที่เคยจดทะเบียนไว้เดิมทุกฉบับ

5. กรณีในการเปลี่ยนแปลงชื่อฯ หรือสถานที่ประกอบการ ให้นำใบทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่ม ภ.พ. 20 ฉบับจริงของสำนักงานใหญ่และสาขามาคืน

6. กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ตามประกาศของส่วนราชการ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงพร้อมสำเนาหนังสือของส่วนราชการ(ถ้ามี)

บริการรับทำบัญชีarticle

รับปิดงบ โปรแกรมบัญชี myAccount  WINSPEED

บริษัท มีความเชี่ยวชาญ โปรแกรมบัญชี myAccount  WINSPEED

หากลูกค้ายังไม่เคยมีโปรแกรมบัญชี  ทางเรายินดีเสนอโปรแบัญชี TRCLOUD  https://www.trcloud.org/th/

ราคา : เริ่มต้น 3,000บาท/ เดือน

Monthly Financial Report (Profit & Loss, and Balance Sheet) : 3,000 Baht/ Month

 

Accounting Services- Deadlinearticle

Try our professional accounting services, especially useful in helping you navigate Thai legal requirements while your company is just getting started.

จัดทำเงินเดือน Payroll Outsourcearticle

จัดทำเงินเดือน  ภาษีบุคคลธรรมดา และยื่นประกันสังคม รายเดือน ช่วยในการลดงานในส่วนจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ จากที่เราประมาณการคิดว่าเป็นงานที่มากกว่า 60% ของงานในการคำนวณเงินเดือนทั้งหมดเลยทีเดียว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 
  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 13/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 14/2555 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 29/2555 เรื่อง คาอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
   

 

 

Half year tax Por Ngor Dor 51 (PND 51)

  Half year tax  Por Ngor Dor 51 (PND 51)

นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชี

   นิติบุคคล ที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี หรือด้านการทำบัญชี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี
   •  นิติบุคคลใดให้บริการการสอบบัญชี หรือการทำบัญชีอยู่แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ (วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547) ให้ยื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี

 

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 

การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี(เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 44 กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี 
   -   สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
   -  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

 

 

ผู้ทำบัญชี
          คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะกระทำในฐานะลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม 
ได้แก่บุคคลต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่ 
          - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
            ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
(2.) กรณีเป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี คือ
          - หัวหน้าสำนักงาน กรณีสำนักงานมิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล
          - ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชีกรณีสำนักงานจัดตั้งในรูปคณะบุคคล
          - กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีสำนักงานจัดตั้งในรูปนิติบุคคล
(3) กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ
(4) ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี (ในกรณีที่ “ผู้ทำบัญชี” รับทำบัญชีเกินกว่า 100 ราย ตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2543 ข้อ 7(3))
หน้า 1/1
1
[Go to top]